Door verder te gaan op onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies onder de voorwaarden van ons privacybeleid.

Akkoord

Lucky24

Privacybeleid

Indien u surft op de website van Lucky24 of onze vestiging bezoekt, kan Lucky24 uw persoonsgegevens verzamelen. Het vorenstaande geldt ook wanneer u diensten of goederen van Lucky24 afneemt of besteld, of wanneer u op een andere manier in contact treedt met Lucky24. Dit Privacy Reglement is van toepassing op de verwerking en verzameling van persoonsgegevens van geïnteresseerden in en bezoekers van Lucky24 op de wijze zoals hiervoor omschreven (hierna: “bezoeker” of “bezoekers”).

Lucky24 respecteert uw privacy en legt zich toe op de veiligheid van uw persoonsgegevens en de privacy van onze bezoekers. Uw persoonsgegevens worden door Lucky24 verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”).

Lucky24 kan dit Privacy Reglement aanpassen. Via www.lucky24.nl/privacybeleid kunt u de laatste versie van het Privacy Reglement inzien. Op het moment dat u persoonsgegevens aan Lucky24 verstrekt raden wij u aan om na te gaan of u beschikt over de recentste versie van het Privacy Reglement.

Dit Privacy Reglement is vastgesteld op 18 juli 2020.

De privacy waarden van Lucky24

De Lucky24 Privacy Waarden geven weer hoe wij met privacy en gegevensbescherming omgaan:

1.  Lucky24 heeft passende (beveiligings)maatregelen genomen voor het omgaan met en het verwerken van persoonsgegevens van bezoekers. Ditzelfde geldt ook voor medewerkers en overige stakeholders van Lucky24. Alleen mensen met de juiste autorisatie kunnen bij de persoonsgegevens. Als wij derden inschakelen, doen we dat alleen nadat we heldere afspraken gemaakt hebben over het veilig verwerken van persoonsgegevens. We nemen maatregelen om datalekken te voorkomen, maar als dit toch voorkomt, informeren wij de betrokken partij(en) en de toezichthouder voor zover nodig. Alle genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en getoetst aan de hand van geldende wet- en regelgeving.

2.  We koppelen persoonlijke informatie los van persoonsgegevens zodra dat kan en mag voor data-analyse. Deze informatie gebruiken wij om onze bezoekers gericht te informeren over acties in onze casino’s. Wij zijn wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken en te bewaren.

3.  Lucky24 is bereid overzichtelijke informatie te bieden aan haar stakeholders over welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom dat nodig is en hoe Lucky24 hiermee omgaat.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevensverwerking?

Lucky24 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar bezoekers en medewerkers. Lucky24 is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 53498372, en gevestigd te Hoofddorp (2132 MD) aan de Bennebroekerweg 530.

Het correspondentieadres van Lucky24 is Bennebroekerweg 530, 2132 MD, Hoofddorp.  Het e-mailadres van Lucky24 voor privacy gerelateerde vragen is privacy@lucky24.nl.

Waarom verzamelen we uw gegevens?

Lucky24 verzamelt uw persoonsgegevens voor zover dat wettelijk vereist is en met het oog op het aanbieden en leveren van haar producten en diensten:

 • Om uw toegang tot en verblijf in de vestiging van Lucky24 te faciliteren
 • Om te voldoen aan op Lucky24 rustende wettelijke verplichtingen, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 • Om een effectief veiligheidsbeleid in de vestigingen van Lucky24 te voeren
 • Om u de website van Lucky24 aan te bieden
 • Om u, wanneer u dit heeft aangegeven, onze algemene e-mail nieuwsbrief toe te zenden, of u op de hoogte te houden van algemene acties en aanbiedingen van Lucky24
 • Om u te informeren of te benaderen over specifieke producten en diensten van Lucky24 op basis van bij Lucky24 bekende voorkeuren, dan wel u deze producten of diensten aan te kunnen bieden. Lucky24 zal u alleen infomeren of benaderen indien u daarvoor toestemming heeft verleend. U kunt deze toestemming intrekken door op de ‘afmelden’ link in de email te klikken of door contact op te nemen met onze Customer Support
 • Om uw verzoeken en vragen in behandeling te kunnen nemen
 • Om kansspelverslaving tegen te gaan

Hoe verzamelen we persoonsgegevens van u?

U kunt op verschillende manieren persoonsgegevens en afgeleide gegevens met ons delen wanneer u in contact treedt met Lucky24

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Lucky24 kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam
 • Contactgegevens (zoals (e-mail)adres, woonplaats en telefoonnummer)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Gegevens van uw legitimatiebewijs
 • Nationaliteit
 • Identificerend Burgerservicenummer
 • Datum en locatie van bezoek aan onze vestiging
 • Foto, camerabeelden en audio
 • Speelgedrag en andere voorkeuren die u aan ons kenbaar maakt
 • Eventuele betrokkenheid bij incidenten
 • Transactiegegevens bij bankoverschrijvingen of creditcardtransacties
 • Lifestylekenmerken zoals gezinssamenstelling, woonsituatie, interesses of demografische kenmerken
 • Afgeleide gegevens op basis van uw surfgedrag, open- en klikgedrag, en contactgeschiedenis op onze website.

Cameratoezicht

Lucky24 maakt in haar vestigingen gebruik van cameratoezicht om de veiligheid van haar bezoekers en medewerkers te waarborgen en te kunnen voldoen aan haar wettelijke plicht. Deze beelden worden na 14 dagen automatisch gewist, tenzij er sprake is van een incident, dan wordt de termijn onder strenge voorwaarden verlengd. Alleen een beperkt aantal getrainde medewerkers van Lucky24 en de directie heeft toegang tot de beelden.

Doel en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is (afhankelijk van de betreffende persoon) de uitvoering van een overeenkomst, toestemming, een wettelijke plicht en/of een gerechtvaardigd belang. De uitvoering van een overeenkomst betreft voor bezoekers het loyaliteitsprogramma waarvoor wij een contract met u hebben afgesloten. Wij vragen hierbij naar uw voorkeuren en naam, (e-mail)adres, woonplaats en geboortedatum. Op basis van uw spelgedrag identificeren wij bezoekers voor verschillende segmenten binnen het loyaliteitsprogramma, maken we trendanalyses binnen verschillende groepen en identificeren we (spel)behoeftes binnen onze doelgroep die bestaat uit personen die 18 jaar of ouder zijn. Deze analyses gebruiken we voor verbetering van onze diensten. De wettelijke plicht betreft vooral de Wet op de Kansspelen en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In andere gevallen is de grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens gelegen in het gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub f AVG. Een beroep op het gerechtvaardigd belang vereist het maken van een belangenafweging tussen het gerechtvaardigde belang van Lucky24 en de belangen/rechten/vrijheden van u. In dat kader is relevant dat de inbreuk op uw privacy beperkt is omdat wij zoveel mogelijk pseudonimiseren en aggregeren. Daarnaast heeft Lucky24 een beleid om dit te controleren en doorlopend te verbeteren. De daartoe aangestelde personen binnen Lucky24 houden daar toezicht op. Verder hebben alleen een beperkt aantal medewerkers toegang tot uw persoonsgegevens voor zover deze toegang vereist is. Bovendien heeft Lucky24 uw persoonsgegevens goed beveiligd (zie “Hoe beschermen we uw persoonsgegevens”, hieronder).

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden tenzij sprake is van het hierna bepaalde: bijvoorbeeld ter uitvoering van een overeenkomst of het verzenden van marketingberichten. Het gaat dan doorgaans om Marketing of IT-bedrijven. Met deze partijen gaan wij een verwerkersovereenkomst aan. Sommige van onze leveranciers of derden waarmee wij samenwerken zijn gevestigd in een land buiten de EER of slaan gegevens op buiten de EER. De regelgeving in deze landen biedt niet altijd hetzelfde beschermingsniveau zoals binnen de EER. Daarom leggen we met deze partijen contractueel vast in verwerkersovereenkomsten dat de privacy op een gelijksoortige manier is geborgd als binnen de EER, zoals met de EU Model Contract Clausules of het EU/USA Privacy Shield. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken om te voldoen aan wet- en regelgeving of in het kader van juridische procedures, een gerechtelijk bevel of ander wettelijk dwangbevel.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Lucky24 heeft passende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We beschermen uw persoonsgegevens door middel van verschillende beveiligingsmanieren, waaronder beveiligde opslag. Ons informatiebeveiligingsbeleid is gebaseerd op erkende standaarden en bevat bepalingen over de organisatie van de beveiliging van persoonsgegevens (beleggen van verantwoordelijkheden bij functieprofielen), de fysieke beveiliging, het beheer van bedrijfsmiddelen, toegangsbeheer en autorisaties medewerkers,  onderhoud en ontwikkeling van systemen, calamiteiten, bedrijfscontinuïteit, monitoring van mogelijke dreigingen en het periodiek testen van systemen op veiligheid (penetratietesten) door een externe partij.

Bewaartermijnen

Lucky24 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Marketing gerelateerde persoonsgegevens bewaren wij tot 2 jaar na uw laatste contactmoment. Gegevens die Lucky24 in het kader van de Wwft moet verzamelen, zoals rond het uitvoeren van het cliëntenonderzoek en gegevens over ongebruikelijke transacties bewaren wij 5 jaar na het beëindigen van de zakelijke relatie met u. Facturen bewaren wij op grond van de belastingwetten 7 jaar. Voor zover wettelijk toegestaan, verwijderen wij persoonsgegevens op een eerder moment indien u ons verzoekt om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Commerciële communicatie

Lucky24 treedt graag in contact met u over haar producten en diensten, bijvoorbeeld via e-mail, post, SMS, telefoon of andere communicatiekanalen. U hebt altijd de mogelijkheid zich af te melden verdere commerciële communicatie van ons te ontvangen door gebruik te maken van één van de volgende opties:

 • door op de link ‘afmelden’ te klikken onderaan e-mails die Lucky24 verstuurt;
 • door via het contactformulier op de website van Lucky24 door te geven dat u niet langer commerciële communicatie van Lucky24 wenst te ontvangen;
 • door dit schriftelijk door te geven aan ons via onderstaand postadres

Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van commerciële communicatie zullen wij u zo spoedig mogelijk van de mailinglist verwijderen. Normaal gesproken binnen 2-5 werkdagen. Vanwege verwerkingstijd en productieschema’s, kan het voorkomen dat u nog wel de communicaties die al in productie waren nog éénmalig ontvangt.

Wanneer u een vestiging of een website van Lucky24 bezoekt, of producten of diensten van Lucky24 afneemt, gaat u ermee akkoord dat Lucky24 uw persoonsgegevens verwerkt voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Preventiebeleid, incidenten en entreeverboden

Lucky24 voert een actief preventiebeleid kansspelen om kansspelverslaving tegen te gaan. Lucky24 kan in het kader van het tegengaan van kansspelverslaving persoonsgegevens verwerken, zoals gegevens over uw bezoekfrequentie en (speel)gedrag. Meer informatie over het beleid en eventuele maatregelen van Lucky24 omtrent ons preventiebeleid vindt u hier: www.lucky24.nl/onze-spelregels/veilig-en-verantwoord-spelen.

Lucky24 probeert de veiligheid in haar casino’s en de integriteit van haar organisatie en spelen zoveel mogelijk te waarborgen. Dit kan ertoe leiden dat wanneer u betrokken bent (geweest) bij een incident wij dit registreren.

In uiterste gevallen kan Lucky24 een (tijdelijk) entreeverbod opleggen. Indien Lucky24 een entreeverbod of andere maatregel oplegt, zullen wij u daarover informeren. Indien Lucky24 u daar niet over kan informeren, dan zal Lucky24 u bij uw eerstvolgend bezoek informeren.

U hebt altijd de mogelijkheid via de klachtenprocedure uw bezwaar tegen de door Lucky24 opgelegde maatregelen kenbaar te maken.

Opname van telefoongesprekken

Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt kan dit telefoongesprek worden opgenomen. Wij kunnen deze telefoongesprekken opnemen ten behoeve van de bedrijfsbeveiliging of trainingsdoeleinden van Lucky24. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de opname plaatsvond.

Marketing profiel

Lucky24 neemt geen belangrijke beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvorming. Dit wil zeggen dat de wijze waarop wij een profiel opstellen geen rechtsgevolgen met een grote impact voor u heeft. Wij gebruiken voor marketingdoeleinden geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken geen persoonsgegevens van minderjarigen. Lucky24 maakt wel marketingprofielen van bezoekers want dit is noodzakelijk om onze bedrijfsvoering te optimaliseren en u betere aanbiedingen en betere service te kunnen verlenen. Het is onder meer noodzakelijk om te kunnen beoordelen of een bezoeker in aanmerking komt voor een ander of beter niveau in het loyaliteitsprogramma. Het gaat hierbij om automatische analyses van data uit onze eigen (CRM)-systemen, om te voorspellen welke personen interesse hebben in bepaalde producten of diensten en om te monitoren of de bezoekfrequentie niet te hoog wordt. Lucky24 gebruikt hiervoor een zogenaamd ‘marketing automation platform’ om marketing via verschillende kanalen mogelijk te maken en om gericht met u te communiceren via zowel papieren post als via digitale kanalen. Om zo persoonlijk mogelijk te communiceren, maken wij gebruik van een bezoekersprofiel, waarin we kanaalvoorkeuren, spel- en bezoekgedrag vastleggen. Dit profiel wordt pas samengesteld nadat u hiervoor toestemming heeft verleend voor één of meerdere kanalen die Lucky24 inzet om met haar bezoekers te communiceren, of nadat u lid bent geworden van ons loyalty programma. U kunt uw toestemming op ieder gewenst moment intrekken en omzetten in een opt-out, wat betekent dat we u niet meer via het desbetreffende kanaal zullen benaderen. Loggegevens rondom de toestemming (opt-in) als de opt-out leggen wij vast om te kunnen voldoen aan de AVG. Het bezoekersprofiel bepaalt of een bezoeker communicatie van Lucky24 ontvangt. Wij werken namelijk met segmentatie op basis van profielkenmerken. Hierbij kan u denken aan een verjaardagscadeau gebaseerd op de geboortedatum of een uitnodiging voor een evenement op basis van een loyalty programma.

Daarnaast hebben we onze systemen zo ingericht dat we eerlijk en accuraat de juistheid van de persoonsgegevens borgen. De persoonsgegevens zijn goed beveiligd omdat we de gebruikelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen hebben genomen.

Cookiebeleid

Wanneer u de website van Lucky24 bezoekt, maakt Lucky24 gebruik van zogenaamde “cookies” om uw bezoek te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op een (digitale) gegevensdrager. Lucky24 gebruikt cookies om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen, zodat u die bij een volgend bezoek aan onze site niet nogmaals hoeft in te vullen. Daarnaast zorgen cookies ervoor de producten of diensten die u koopt te onthouden wanneer u een “online- winkelwagen gebruikt. Lees hier meer over cookies: www.lucky24.nl/cookies.

Uw rechten

U kunt te allen tijde Lucky24 verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die Lucky24 over u verwerkt. U hebt het recht deze te (laten) verbeteren, aan te (laten) vullen of te (laten) verwijderen. Een verzoek om inzage of correctie dient u schriftelijk en voorzien van een handtekening kenbaar te maken aan:

Lucky24
Customer Service, Hoofddorp (2132 MD) aan de Bennebroekerweg 530.

Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Lucky24, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over het privacy beleid kunt u via bovenstaand adres contact met ons opnemen. U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier of contact opnemen via privacy@lucky24.nl.